utolsó frissítés: 2015. március

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Román alkotmányjog, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013, ISBN 978-606-8377-22-3, 349 o.
 • > Általános jogelmélet, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011, ISBN 978-973-1970-48-6, 201 o.
 • > Román polgári jog, Természetes személyek és jogi személyek, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2008, ISBN 978-973-1764-41-2, 125 o.
 • > Constituţionalitatea procesului legislativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-1720-35-7, 351 o.
 • > Általános állam és jogelmélet, Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, Kolozsvár, 2006, ISBN 973-87756-8-X, 102 o.
 • > Alkotmányjogi és államszervezési alapismeretek, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2003, ISBN, 973-7953-04-5, 243 o.
 • > Nulla pax sine iustitia, kisebbségjogi írások, Kalota Kiadó, Kolozsvár, 2002, ISBN 973 8544 24 6, 380 o.

Tanulmány, szakcikk

 • > A román alkotmányos rendszer eltelt 25 éve. Észrevételek a politikai rendszer kialakulásáról és változásairól. Pro Minoritate, 2014, Tél.
 • > A román alkotmányozás és alkotmánymódosítás sajátosságai. Közjogi Szemle, 2014. 3. sz., 20–28.
 • > Rolul Curţii Constituţionale în procedura revizuirii Constituţiei. Revista de Drept Public, 2014/2, 70–81.
 • > Románia Európai uniós csatlakozásának néhány alkotmányjogi vonatkozása. International Relations Quarterly, Vol. 5, 2014/2.
 • > Unele aspecte privind constituţionalitatea partidelor politice. Revista de Drept public, Supliment, 2014, 121–137.
 • > A közvetlen demokrácia formái, szabályozása és gyakorlata a román alkotmányos rendszerben. In Szabó Zsolt (szerk.): Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum VIII, Szabadság és felelősség. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2013, 135–149.
 • > A nyelvi jogok alkotmányos szabályozása Romániában. Pro Minoritate, 2013, Ősz, 29–41.
 • > Eficienţa concepţiei de neconstituţionalitate şi efectele sale asupra legiferării. In Elena Simina Tănăsescu (coord.): Excepţia de neconstituţionalitate în România şi Franţa. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 206–213.
 • > Ont the Problems Regarding the Funcioning of the State’s Fundamental Institutions. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, 2013/4, 5–16.
 • > Raporturile de putere dintre Parlament şi Curtea Constituţională. Reflecţii teoretice pe marginea unei noi revizuiri a Constituţiei României. Revista Dreptul, Supliment, 2013, 162–175.
 • > Az igazságtól az igazságszolgáltatásig. Korunk, 2012. 7. sz., 102–110.
 • > Două Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la revizuirea Constituţiei. Acta Universitatis Sapientiae, Legal Studies, 2012/2, 295–318.
 • > Interferenţe între dreptul civil şi dreptul constituţional prin constituţionalizarea dreptului. In Assentio mentium, Studii juridice alese în onoarea prof. univ. Ernest Lupan. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, 349–372.
 • > A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben. Scientia Iuris, 2011. 1. sz., 5–17.
 • > Az Alkotmánybíróság új hatásköre (közhatóságok közötti alkotmányos természetű jogi konfliktusok megoldása). Scientia Iuris, 2011. 2. sz.
 • > Az emberi méltóság jogi értelmezésének kérdései. Korunk, 2011. 7. sz., 98–109.
 • > Börtönkórkép. Korunk, 2010. 7. sz.
 • > O atribuţie incomodă, sau o nouă perspectivă pentru Curtea Constituţională. In Perspectivele constituţionalismului în România. Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice – Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010.
 • > Sistemul drepturilor minoritare şi autonomia culturală în proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale. In 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale – Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2010, 395–411.
 • > A jelenlegi atipikus román politikai rendszer jellemzői. In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2007–2008. Diaspora Alapítvány – Mărineasa Kiadó, Temesvár, 2009.
 • > A román Alkotmánybíróság. Magyar Jog, 2009. január.
 • > Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben. Magyar Kisebbség, 2009. 1–2. sz.
 • > A jogforrási rendszer néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2007. 2. sz.
 • > Korrupció és a korrupció elleni küzdelem sajátos viszonya Romániában. In Romániai Magyar Évkönyv 2006. Diaspora Alapítvány – Mărineasa Kiadó, Temesvár, 2007.
 • > Angajarea răspunderii guvernului, o procedură parlamentară specială de legiferare şi de control, in. Despre constituţie şi constituţionalism, Liber Amicorum Ioan Muraru, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 221-234 o.
 • > Törvényhozási kísérlet a vallásszabadság és az egyházak jogállásának szabályozásáról. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2006. 3. sz.
 • > Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 1/2005 sz.
 • > A nyelvi jogok szabályozása, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 1/2004 sz.
 • > A tulajdonhoz való jog alkotmányos szabályozása Romániában, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2/2004 sz.
 • > A romániai alkotmánymódosítás politikai, jogelméleti és törvényhozási háttere, Regio, 2003/4
 • > Az Alkotmány felülvizsgálatának folyamata, Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 1/2003 sz.
 • > Státustörvény vagy vándorbot, in. A Státustörvény, dokumentumok, tanulmányok, publicisztika, Teleki László Alapítvány, 2002, Budapest, 276-283 o.
 • > Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán, Regio, 2002/4 sz.
 • > Kisebbségek Európája – átmenet a konfliktusok századából a megbékélés századába, in. Kis nemzetek és nemzetiségek a harmadik évezred Európájában, Kölcsey Kör Szatmár, EMKE Kolozsvár 2001
 • > Reglementarea constituţională a bisericilor din România începând cu 1918, Altera
 • > Önvizsgálati kísérlet – a szatmári tájegység társadalma, szellemi és politikai értékrendje, in. Útközben. Pillanatképek az erdélyi magyar politika reformjáról, Pro-Print Könyvkiadó, 1999 Csíkszereda 288-294 o.
 • > Európa és a Balkán között, in. Sokszemközt, Emigráns és otthon élő erdélyi magyarok dialógusa, Erdély Kövei 5. Erdélyi Könyv Egylet, 1995, ISBN 91 972038 4 X, 211-215 o.

Közreműködés

 • > Alkotmánymódosítás Romániában. Egy kivételes törvényhozási folyamat jogelméleti és politikai háttere (előszó), in. Románia Alkotmánya, Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány, Kolozsvár, 2003
 • > A jövő idejű múlt, Balogh Artúr, a kisebbségi jogelmélet teoretikusa és a nemzetiségi érdekképviselet politikusa. Előszó Balogh Artúr: A kisebbségek nemzetközi védelme a kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján című kötethez, Kájoni Kiadó, Csíkszereda, 1997
 • > Előszó az Egy szatmári czivis feljegyzései című kötethez, Szent-Györgyi Albert Társaság, Szatmár, 1996